Последнее слово

«В материалах дела есть фото плаката, на котором написано: «Мир. Любовь. Свобода». И я подписываюсь под каждым словом. Я хочу мира для своей родной страны»

Я здесь, потому что я небезразличный человек, Я тут, потому что я живу по Божьему завету. Я тут, потому что я — мама, которая хочет защитить своих детей. Как мама и католичка я стою на позиции человеческого достоинства и духовных ценностей. Все мои действия и высказывания подготовлены с любовью к людям и с ненавистью ко лжи и насилию.

Мы все — дети Божьи. В каждом есть потенциал сделать этот мир похожим на царствие Божие, где правит любовь. В царствие Божьем нет ненависти, зависти, лжи, мести и страха.

Моё сердце разрывается на части, потому что градус ненависти растёт, увеличивается количество боли и обид. Необходимо покаяние и взаимное прощение. Только так возможно остановить гражданско-политический кризис в стране.

В материалах дела моим действиям придано значение, которое я не имела ввиду. Обычные человеческие действия, реакции и чувства криминализированы. В материалах дела есть фото плаката, на котором написано: «Мир. Любовь. Свобода». И я подписываюсь под каждым словом. Я хочу мира для своей родной страны.

Архиепископ Южно-Африканской Республики, который возглавлял комиссию истины и примирения, Десмонд Туту, высказался так: «Бог создал нас и сказал: «Идите, дети мои». Сейчас вы свободны, и он так уважает вашу свободу, что готов позволить нам по личному желанию отправиться в ад, чем под принуждением сгонять нас в рай».

Во втором послании святого Петра сказано так: «Бог долготерпелив к нам. Он не хочет, чтобы кто-то погиб. Но хочет чтобы все пришли к покаянию».

Я хочу, чтобы в моей стране правила любовь к Богу и к людям. Я хочу, чтобы каждый человек имел свободу выбора.

Хочу закончить словами Владимира Короткевича: «На Беларусі Бог жыве». Жыве Бог! Жыве вечна».

На белорусском языке:

Я тут, бо я неабыякавы чалавек. Я тут, бо жыву па Божаму запавету. Я тут, бо я — мама, якая хоча абараніць сваіх дзяцей. Як мама і каталічка я стаю на пазіцыі чалавечай годнасці і духоўных каштоўнасцяў. Усе мае дзеянні і выказванні падрыхтаваныя з любоўю да людзей і з нянавісцю да хлусні і гвалту.

Мы ўсе — дзеці Божыя. Кожны мае патэнцыял зрабіць гэты свет падобным да валадарства Божага, дзе пануе любоў. У валадарстве Божым няма нянавісці, зайздрасці, хлусні, помсты і страху.

Маё сэрца рвецца на часткі, бо градус нянавісці расце, павялічваецца колькасць болю і крыўдаў. Неабходна пакаянне і ўзаемнае прабачэнне. Толькі так магчыма спыніць грамадска-палітычны крызіс у краіне.

У матэрыялах справы маім дзеянням нададзены сэнс, які я не мела на ўвазе. Звычайныя чалавечыя ўчынкі, рэакцыі і пачуцці крыміналізаваныя. У матэрыялах справы ёсць фота плаката, на якім напісана «Мір. Любоў. Свабода». І я падпісваюся пад кожным словам. Я хачу міра для сваёй роднай краіны.

Архіэпіскап Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі, які ўзначальваў камісію ісціны і прымірэння, Дэзманд Туту, выказаўся так: «Пан бог стварыў нас і сказаў: «Ідзіце, дзеці мае». Зараз вы вольныя, І ён так паважае нашу свабоду, што гатовы дазволіць нам па ўласнай волі выправіцца ў пекла, чым пад прымусам зганяць нас у рай».

У другім пасланні святога Пятра так сказана: «Бог доўгацярплівы да нас. Ён не хоча, каб нехта загінуў. Але хоча, каб усе прыйшлі да пакаяння».

Я хачу, каб у маёй краіне панавала любоў да Бога і людзей. Я хачу, каб кожны чалавек меў свабоду выбара… Хачу скончыць словамі Уладзіміра Караткевіча: «На Беларусі Бог жыве». Жыве Бог! Жыве вечна».

30 ноября 2021 г.

Беларусь, г. Минск, Минский городской суд

Источник: https://spring96.org/ru/news/105879

Подробнее о деле: https://prisoners.spring96.org/ru/person/volha-zalatar

Фото: «Еврорадио»

Cвязанные последние слова